INFRASTRUKTUR

Nytänkande, effektivitet och kompetens i kombination med att vi är en smidig organisation är något som kännetecknar Lestra. Hos oss möter du engagerade och duktiga medarbetare som är bra på att ta initiativ och för att lösa problem i ett nära samarbete med dig som kund. Vi har alla de resurser som krävs, såväl personellt som tekniskt, maskinellt, utrustningsmässigt och finansiellt.

Lestra

STOCKHOLMS INFRASTRUKTUR

Lestra är en framstående aktör inom infrastruktursektorn och har en avgörande roll i att utveckla och underhålla Stockholms infrastruktur. Vi har med stolthet inriktat oss på våra kompetensområden inom vägar, ledningsnät och energi för att säkerställa att dessa kritiska element fungerar i harmoni och i linje med de högsta standarderna för hållbarhet och säkerhet.

Genom att bygga och upprätthålla ett effektivt och pålitligt vägnät skapar vi smidiga transportmöjligheter för människor och varor, vilket i sin tur stimulerar ekonomisk tillväxt och förbättrar livskvaliteten för samhällsmedlemmarna. Vårt arbete med ledningsnät garanterar tillförsel och distribution av vatten, el, och andra viktiga resurser, vilket är av grundläggande betydelse för att möta samhällets grundläggande behov. Dessutom har vår satsning på energiinfrastruktur möjliggjort en pålitlig och hållbar energiförsörjning, vilket inte bara främjar ekonomisk stabilitet, utan också minskar vår miljöpåverkan och främjar en renare planet för framtida generationer.

Genom vårt engagemang för att bygga och underhålla infrastruktur av högsta kvalitet bidrar Lestra aktivt till samhällets framsteg och utveckling. Vår strävan efter att hålla samhället uppkopplat, fungerande och hållbart är en grundläggande del av vår verksamhet och en viktig del av vår vision för en bättre framtid.

Lestra
Lestra
Lestra

VÄGBANA

Lestra tar sitt åtagande att bygga och upprätthålla högkvalitativa infrastrukturer på största allvar, och detta återspeglas särskilt i vårt arbete med vägbana. Genom att konstruera och underhålla vägnät av högsta standard möjliggör vi smidig och säker transport för människor och varor. Vår fokus på vägar är en grundläggande del av vår strävan att stödja ekonomisk tillväxt och förbättra samhällslivet. Vi är stolta över att spela en nyckelroll i att hålla samhället uppkopplat och rörligt.

GÅNG OCH CYKELBANA

Lestra har en lika stark dedikation till att utveckla och underhålla gång- och cykelbanor som en viktig del av vår infrastruktursatsning. Genom att skapa säkra och tillgängliga gång- och cykelvägar främjar vi aktivt hållbara transportalternativ och en hälsosam livsstil för samhällsmedlemmarna. Vårt arbete med gång- och cykelbanor är en integrerad del av vår strävan att skapa ett samhälle som uppmuntrar till ökad rörelsefrihet och minskar beroendet av biltransport. Vi ser det som vårt uppdrag att bygga vägar, inte bara för fordon, utan också för människor och deras välbefinnande.

ENERGI

Lestra engagerar sig aktivt i utvecklingen och upprätthållandet av energiinfrastruktur som en central del av vår breda infrastruktursatsning. Genom att bygga och underhålla pålitliga energisystem säkerställer vi en stabil och hållbar energiförsörjning för samhället. Vårt arbete inom energiinfrastruktur är grundläggande för att möta samhällets behov av el och andra energiresurser. Genom att investera i moderna och hållbara energilösningar bidrar vi till ekonomisk stabilitet och minskar vår miljöpåverkan, vilket är nödvändigt för att forma en mer hållbar framtid för kommande generationer. Vi ser det som vår plikt att skapa och upprätthålla energisystem som stödjer samhället och främjar en renare och mer hållbar planet.

VA

Lestra är starkt engagerat i att bygga och upprätthålla VA (vatten och avlopp) infrastruktur som är avgörande för samhällets grundläggande behov. Genom att skapa och underhålla pålitliga VA-system säkerställer vi att människor har tillgång till rent dricksvatten och en effektiv avloppsavledning. Vårt arbete inom VA-infrastruktur är en viktig del av att skydda folkhälsan och bevara miljön. Genom att investera i moderna och hållbara VA-lösningar stöder vi samhällets välbefinnande och främjar en renare och mer hållbar planet för framtida generationer. Vi ser det som vårt ansvar att bygga och underhålla VA-system som säkerställer en säker och hälsosam livsmiljö för samhällets medlemmar.

PRIORITERAD SÄKERHET

För att säkerställa en effektiv och väl fungerande arbetsplats genomförs en arbetsplatsplanering. Speciell hänsyn tas till miljö- och arbetsmiljöaspekter, transportvägar, plats för mellanlagring och avfallshantering.

Lestra

HUR VI ARBETAR

Vid kontakt med våra kunder dokumenterar vi kundens krav i en beställning, där vi även tar hänsyn till vår egen branschexpertis och övriga författnings- och avtalskrav. Vår strävan är att i varje projekt hålla ett öppet arbetsklimat. Detta gör vi genom dialog med kunden genom hela projektet. Som en del i denna dialog följer vi upp hur kundens krav har blivit tillgodosedda.

Lestra

VANLIGA FRÅGOR OM INFRASTRUKTUR

Här finner ni några av de mest vanliga frågorna vi får angående infrastruktur. Har ni en fråga om som inte finns med, kontakta oss gärna så besvarar vi er frågar.

Att vara en framstående aktör inom infrastruktursektorn innebär att vi inte bara utför arbete av högsta kvalitet, utan också att vi kontinuerligt bidrar till innovation och utveckling inom sektorn. För Lestra betyder det att vi ständigt strävar efter att förbättra och anpassa våra metoder och tekniker för att möta samhällets föränderliga behov, samtidigt som vi upprätthåller de högsta standarderna för hållbarhet och säkerhet.

Hållbarhet är kärnan i allt vi gör på Lestra. När det gäller infrastruktur innebär det att vi designar och bygger vägar, ledningsnät och energisystem som inte bara uppfyller dagens behov, utan också är beständiga och anpassningsbara för framtiden. Vi använder miljövänliga material och metoder, optimerar resursanvändningen och minskar avfallet. Vår satsning på energiinfrastruktur fokuserar särskilt på att främja en pålitlig och hållbar energiförsörjning, vilket minskar vår miljöpåverkan och stöder en renare planet.

Vårt arbete med infrastruktur spelar en avgörande roll för att säkerställa smidiga transportmöjligheter, tillförsel av viktiga resurser som vatten och el, och en pålitlig energiförsörjning. Dessa element är avgörande för att möta samhällets grundläggande behov och förbättra livskvaliteten. Genom att skapa effektiva och pålitliga system bidrar vi till ekonomisk tillväxt, stöder samhällsutvecklingen och hjälper människor att leva bekvämare, säkrare och mer produktiva liv.

Vill ni veta mer?

Ni kan alltid kontakta oss via telefon, email eller kontaktformulär.

Lestra integritetspolicy

Giltig från och med: 2023-08-01

1. Allmänt

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr 556855-3688, (vidare kallat ”Lestra”, ”vi”, ”oss”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Lestra vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. För att på så vis säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vår interna policy. Företaget värnar om dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Lestras tjänster, är anställd av oss eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har utifrån gällande datasyddslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Lestra är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss via denna webbplats (www.lestra.nu) och som i övrigt sparas vid kontakt och avtalsförhållande med oss.

3. Begreppen personuppgift och behandling

3.1 En personuppgift är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta kan innebära men inte begränsat till namn, e-postadress, enheten du använder klassas som personuppgifter.

3.2 Behandling innefattar all hantering av dina personuppgifter. Denna hantering kan innebära, men är inte begränsad till hantering, som exempelvis insamling, lagring, användning, ändring eller radering av dina data kan omfattas av begreppet.

4. När samlas personuppgifterna in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med att du kontaktar oss via kontaktformuläret på hemsidan eller mailar oss direkt. Vi samlar även in personuppgifter när du använder dig av vår webbplats (se vår cookie deklaration för mer information).

5. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begär och för att hantera och administrera vårt företag. Det kan innefatta att kommunicera med dig, leverera produkter eller tjänster, och förbättra din användarupplevelse.

6. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa leverantörer är noggrant utvalda och åtagit sig att skydda dina uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

7. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå och följer EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och de komplementerande bestämmelserna i enlighet med svensk lag (2018:218). Det är viktigt att komma ihåg att ingen metod för datalagring och överföring är helt säker.

8. Lagringstid

Dina personuppgifter lagras endast den tid som de är relevanta och/eller tillåtna att lagras enligt lag. Vi lagrar din data under den tid som krävs för att kunna fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter. För mer information om hur lång tid din data lagras, se vår cookies policy.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Du förbehåller dig rätten att begära att delar av eller att alla dina personuppgifter tas bort från våra register, förutsatt att det inte finns något lagligt krav på att behålla dem. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

10. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress:

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr: 556855-3688

Adress: Tuna Gårdsväg 17, Tumba

Telefonnummer: 08 - 128 188 00

E-post: info@lestra.nu

Vi gör alltid vårt bästa för att besvara dina frågor och hantera eventuella besvär som kan uppstå gällande integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster eller interagera med oss godkänner du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy, det kan ske i samband med lagstiftning eller för att förbättra ditt integritetsskydd. Eventuella förändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats med uppdaterat giltighetsdatum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella förändringar. Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid den som är publicerad på vår webbplats.

Tack för att du litar på oss med dina personuppgifter.