DRIFT & UNDERHÅLL

Nytänkande, effektivitet och kompetens i kombination med att vi är en smidig organisation är något som kännetecknar Lestra. Hos oss möter du engagerade och duktiga medarbetare som är bra på att ta initiativ och för att lösa problem i ett nära samarbete med dig som kund. Vi har alla de resurser som krävs, såväl personellt som tekniskt, maskinellt, utrustningsmässigt och finansiellt.

Lestra

STOCKHOLMS DRIFT & UNDERHÅLL

Lestra är dedikerade till att upprätthålla säker och fri flöde av trafiken genom att ta hand om vägar, oavsett väder och årstid. Vi gör detta genom att löpande identifiera och åtgärda potthål och slukhål, och vi ansvarar även för att hålla vägarna fria från snö och is under vintermånaderna genom snöröjning och sandsopning. Vårt arbete är mångfacetterat och våra kunder är mångsidiga, inkluderande både den offentliga sektorn, privata företag och bostadsrättsföreningar.

Vi är en verksamhet som aldrig stannar, och vårt arbete anpassas efter årstiderna. Vi är ständigt på beredskap och har uppdrag som kräver vår närvaro dygnet runt för att garantera att trafiken fungerar smidigt och säkert. Arbetet med högtrafikerade vägar kräver noggrann planering och ständig försiktighet. Inom våra uppdrag inkluderar vi åtgärder som trafikavstängningar, fast och tillfällig skyltning, vägavspärrningar för vägarbeten och generellt vägunderhåll. Vi ser det som vår plikt att säkerställa att människor kan färdas säkert på vägarna året om.

Lestra
Lestra
Lestra

POTTHÅLSLAGNING

Lestra har en avgörande roll när det kommer till potthålslagning på våra vägar. Vi är engagerade i att säkerställa att vägnätet är fritt från hinder genom att noggrant identifiera och reparera potthål och slukhål. Vårt arbete är av central betydelse för att bibehålla säkerheten och smidigheten i trafiken, och våra kunder, inklusive den offentliga sektorn, privata företag och bostadsrättsföreningar, litar på oss för att hålla vägarna i bästa skick. Våra insatser är konstanta och kräver snabb respons för att säkerställa att vägarna är säkra och komfortabla för alla trafikanter. Vi är stolta över att spela en viktig roll i att upprätthålla högkvalitativa vägar och därigenom förbättra trafiksäkerheten och resandet för samhället.

LÖPANDE UNDERHÅLL

Lestra är engagerade i löpande underhåll av våra vägar och infrastrukturer. En viktig del av detta arbete är att noggrant övervaka och åtgärda potthål och slukhål. Vårt team är dedikerat till att hålla våra vägar i bästa skick, och detta kräver snabb reaktion och reparation när potthål upptäcks. Våra kunder, inklusive den offentliga sektorn, privata företag och bostadsrättsföreningar, förlitar sig på oss för att säkerställa att vägnätet är säkert och smidigt att använda. Genom vårt löpande underhållsarbete bidrar vi till att förbättra trafiksäkerheten och resandekomforten för samhället och skapar på så sätt en bättre transportmiljö för alla.

SKÖTSEL

Lestra tar ansvar för skötseln av våra vägar och infrastrukturer genom noggrant planerad och löpande underhållsarbete. Detta inkluderar att identifiera och reparera potthål och slukhål, vilket är en nödvändig del av vårt åtagande att hålla vägnätet säkert och i gott skick. Vårt dedikerade team arbetar ihärdigt för att säkerställa att vägarna är i bästa möjliga skick, vilket är avgörande för att möta våra kunders behov, inklusive den offentliga sektorn, privata företag och bostadsrättsföreningar. Genom vår skötselinsats bidrar vi till att förbättra trafiksäkerheten och vägkvaliteten, vilket i sin tur främjar en smidigare och säkrare transportmiljö för alla samhällsmedlemmar.

SNÖRÖJNING

Lestra är engagerade i att upprätthålla säkra och framkomliga vägar under vintermånaderna genom snöröjning. Vårt arbete med snöröjning är en viktig del av vår service, där vi är beredda att agera när vinterstormarna slår till. Våra kunder, inklusive den offentliga sektorn, privata företag och bostadsrättsföreningar, förlitar sig på vår förmåga att hålla vägarna trygga och tillgängliga. Vårt dedikerade team arbetar i skift för att säkerställa att snön och isen avlägsnas, och att vägarna är säkra för trafikanterna. Genom vårt snöröjningsarbete bidrar vi till att minimera störningar och skapa en säkerare vägmiljö för alla under vintern.

PRIORITERAD SÄKERHET

För att säkerställa en effektiv och väl fungerande arbetsplats genomförs en arbetsplatsplanering. Speciell hänsyn tas till miljö- och arbetsmiljöaspekter, transportvägar, plats för mellanlagring och avfallshantering.

Lestra

HUR VI ARBETAR

Vid kontakt med våra kunder dokumenterar vi kundens krav i en beställning, där vi även tar hänsyn till vår egen branschexpertis och övriga författnings- och avtalskrav. Vår strävan är att i varje projekt hålla ett öppet arbetsklimat. Detta gör vi genom dialog med kunden genom hela projektet. Som en del i denna dialog följer vi upp hur kundens krav har blivit tillgodosedda.

Lestra

Vill ni veta mer?

Ni kan alltid kontakta oss via telefon, email eller kontaktformulär.

Lestra integritetspolicy

Giltig från och med: 2023-08-01

1. Allmänt

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr 556855-3688, (vidare kallat ”Lestra”, ”vi”, ”oss”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Lestra vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. För att på så vis säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och vår interna policy. Företaget värnar om dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. I denna integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Lestras tjänster, är anställd av oss eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har utifrån gällande datasyddslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Lestra är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till oss via denna webbplats (www.lestra.nu) och som i övrigt sparas vid kontakt och avtalsförhållande med oss.

3. Begreppen personuppgift och behandling

3.1 En personuppgift är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta kan innebära men inte begränsat till namn, e-postadress, enheten du använder klassas som personuppgifter.

3.2 Behandling innefattar all hantering av dina personuppgifter. Denna hantering kan innebära, men är inte begränsad till hantering, som exempelvis insamling, lagring, användning, ändring eller radering av dina data kan omfattas av begreppet.

4. När samlas personuppgifterna in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med att du kontaktar oss via kontaktformuläret på hemsidan eller mailar oss direkt. Vi samlar även in personuppgifter när du använder dig av vår webbplats (se vår cookie deklaration för mer information).

5. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begär och för att hantera och administrera vårt företag. Det kan innefatta att kommunicera med dig, leverera produkter eller tjänster, och förbättra din användarupplevelse.

6. Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa leverantörer är noggrant utvalda och åtagit sig att skydda dina uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, utom i de fall där det krävs enligt lag eller domstolsbeslut.

7. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsnivå och följer EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och de komplementerande bestämmelserna i enlighet med svensk lag (2018:218). Det är viktigt att komma ihåg att ingen metod för datalagring och överföring är helt säker.

8. Lagringstid

Dina personuppgifter lagras endast den tid som de är relevanta och/eller tillåtna att lagras enligt lag. Vi lagrar din data under den tid som krävs för att kunna fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter. För mer information om hur lång tid din data lagras, se vår cookies policy.

9. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Du förbehåller dig rätten att begära att delar av eller att alla dina personuppgifter tas bort från våra register, förutsatt att det inte finns något lagligt krav på att behålla dem. För att utöva dessa rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

10. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress:

Lestra Entreprenad Sverige AB, org.nr: 556855-3688

Adress: Tuna Gårdsväg 17, Tumba

Telefonnummer: 08 - 128 188 00

E-post: info@lestra.nu

Vi gör alltid vårt bästa för att besvara dina frågor och hantera eventuella besvär som kan uppstå gällande integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster eller interagera med oss godkänner du denna integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

11. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy, det kan ske i samband med lagstiftning eller för att förbättra ditt integritetsskydd. Eventuella förändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats med uppdaterat giltighetsdatum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella förändringar. Den senaste versionen av vår integritetspolicy är alltid den som är publicerad på vår webbplats.

Tack för att du litar på oss med dina personuppgifter.